Privacyverklaring

Algemeen

Deze Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Professional Partners NL B.V. h.o.d.n. Professional Partners (PP3S) met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen. PP3S als beheerder dan wel uitvoerder van het inhuur- en / of registratieproces via deze website en daarop beschikbaar gestelde applicatie(s), hecht grote waarde aan het beschermen van de privacy van de gebruikers. Wij streven ernaar om u een veilige gebruikerservaring te bieden. Deze verklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken die u via deze website en/of hierop beschikbaar gestelde applicatie(s) verstrekt. De verklaring is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen. PP3S houdt zich aan de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Deze wetgeving reguleert de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u en geeft u verscheidene rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Verwerking van Persoonsgegevens

PP3S verzoekt U om Persoonsgegevens op te geven, waaronder uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer en documenten waaruit mogelijkerwijs uw identiteit te achterhalen is zoals uw C.V. of LinkedIn profiel. Wij openbaren geen persoonsgegevens van u of gegevens over uw gebruik van de website (zoals de gebieden die u bezoekt of de diensten waartoe u toegang verkrijgt) aan derden, behoudens voor zover hieronder bepaald. Wij kunnen uw gegevens aan derden openbaren indien u instemt met deze openbaarmaking. Als u bijvoorbeeld met een CV en/of LinkedIn profiel reageert op een interim opdracht, mogelijk toekomstige opdracht (registratie) of vacature, krijgt de beheerder en de opdrachtgever (manager / P&O functionaris) van deze opdracht toegang tot het cv en / of andere Persoonsgegevens.

Wanneer u via deze site Persoonsgegevens aan PP3S zendt geeft u PP3S daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van vacature(s). Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren aan bedrijven en personen die wij in dienst hebben om namens ons taken uit te voeren. De taken die namens ons worden uitgevoerd omvatten het hosten van webservers, het analyseren van gegevens en het bieden van klantenservice, het beheren van opdrachten en/ of vacatures dan wel het invullen van (interim) opdrachten. Deze bedrijven en personen zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren, maar zij mogen deze gegevens niet delen met andere derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel. De door u verstrekte Persoonsgegevens zullen door PP3S gebruikt worden ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om (marketing)diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen, en om (web)statistieken te ontwikkelen. Daarnaast kan PP3S uw Persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over producten, diensten en aanbiedingen van derden die mogelijkerwijs interessant voor u zijn.

Wij kunnen dergelijke gegevens tevens openbaren als wij hiertoe op grond van de wet verplicht worden, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie verzocht worden of als wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; (b) de rechten of het eigendom van de deelnemers te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen. U kunt op ieder gewenst moment al uw gegevens uit ons systeem aanpassen of volledig verwijderen.

Veiligheid

PP3S heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Niettegenstaande deze maatregelen blijft het internet een open systeem, en wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen te gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van cv’s door derden die toegang krijgen tot deze cv’s terwijl zij zich in onze doorzoekbare database bevinden. U kunt op elk moment uw cv uit onze doorzoekbare database verwijderen; via een bericht aan info@professionalpartners.nl of een schriftelijk verzoek ter attentie van Professional Partners, p.a. postbus 7420 2701 CA te Zoetermeer. Het blijft echter mogelijk dat de deelnemers en partijen, die op een andere wijze toegang hebben verkregen tot de database, een kopie van uw cv in hun eigen bestanden of databases bewaard hebben. PP3S is niet verantwoordelijk voor het bewaren, het gebruik of de privacy van cv’s of profielen in deze gevallen. Wanneer u ons gegevens van een referentie of een kandidaat opgeeft, is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze persoon weet dat u zijn/haar gegevens hebt doorgezonden en schriftelijk aan u toestemming heeft gegeven om dit te doen.

Wijzigingen Privacyverklaring

PP3S behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.